Opći uvjeti poslovanja

1. UVODNE ODREDBE

1.1. E-dizajn obrt za usluge i putnička agencija, vl. Tihana Ratkajec, Lovački put 1, 10 090 Zagreb (dalje u tekstu: E-DIZAJN) je putnička agencija koja vodi svoje poslovanje na način da organizira događanja u ime i za račun naručitelja – poslovnih partnera, a sama organizacija sastoji se od pružanja jedne ili više turističkih usluga i/ili turističkog paket-aranžmana.

1.2. E-DIZAJN turističke usluge i/ili turističke paket-aranžmane iz članka 1.1. ovih općih uvjeta pruža na jedan od dva sljedeća načina:

 • E-DIZAJN prema nalogu poslovnog klijenta – naručitelja (u daljnjem tekstu: Naručitelj) organizira događanja za zaposlenike i/ili klijente istog Naručitelja ili koje druge osobe koje bi bili krajnji korisnici putničkih usluga, a s kojim krajnjim korisnicima putničkih usluga E-DIZAJN prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga ne stupa u neposredan kontakt, ili

 • na način da E-DIZAJN prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga stupa u neposredan kontakt s putnikom – krajnjim korisnikom turističkih usluga (u daljnjem tekstu: Putnik).

1.3. Ovi opći uvjeti su sastavni dio ponude koju E-DIZAJN dostavlja Naručitelju odnosno Putniku, ovisno o slučaju.  U slučaju da se ugovor sklapa između E-DIZAJN s jedne strane i Naručitelja s druge strane, E-DIZAJN se obvezuje ove opće uvjete dati na znanje te učiniti dostupnima Naručitelju, a Naručitelj se obvezuje ove opće uvjete dati na znanje te učiniti dostupnima putnicima u čije ime i za čiji račun Naručitelj sklapa ugovor s E-DIZAJN-om.

1.4. Naručitelj odnosno Putnik je svaka osoba koja je prihvatila ponudu E-DIZAJN-a sukladno članku 2. ovih općih uvjeta.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA

Za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o paket aranžmanu odgovoran je organizator, bez obzira na to mora li te usluge izvršiti sam ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga.

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Putnička agencija E-DIZAJN u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

 1. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. E-DIZAJN je u cijelosti odgovoran za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti organizatora o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu.

 2. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev putnika organizator će ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

 3. Ako organizator ne ispravi nesukladnost iz razloga koji su navedeni u prethodnoj točki ovih Općih uvjeta, putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.

 4. Ako organizator ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti organizatoru razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.

 5. Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, organizator će radi nastavka paket-aranžmana ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika, uključujući i u slučaju kada putniku nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno.

 6. Ako organizator predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket-aranžman niže kvalitete od one navedene u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu, organizator će putniku odobriti primjereno sniženje cijene.

 7. Putnik može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno.

 8. Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana i ako organizator nije ispravio nesukladnost u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.

 9. Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako putnik odbije predložene alternativne aranžmane u skladu sa točkom 7 ovih Općih uvjeta, putnik ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.

 10. Ako paket-aranžman uključuje prijevoz putnika, organizator će u slučajevima iz prethodne dvije točke ovih Općih uvjeta osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju putnika jednakovrijednim prijevozom, bez dodatnih troškova za putnika. Dodatni troškovi idu na teret organizatora.

 11. Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, organizator će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja ugovorene ugovorom. Ako su zakonodavstvom Europske unije o pravima putnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja.

 12. Ograničenje troškova iz prethodne točke ovih Općih uvjeta ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, definirane člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26. 7. 2006.) te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice, maloljetnike bez pratnje i na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je organizator o njihovim posebnim potrebama obaviješten najmanje 48 sati prije početka paket-aranžmana.

 13. Organizator se neće pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti u skladu s točkom 11. ovih Općih uvjeta ako se pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se primjenjuje.

 14. Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim putovanjem u paket-aranžmanu, osim ako organizator dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku.

 15. Putnik ima pravo, neovisno o sniženju cijene ili raskidu ugovora, zahtijevati od organizatora primjerenu naknadu za svaku štetu koju pretrpi kao rezultat bilo koje nesukladnosti, a organizator će putniku naknaditi tu štetu bez nepotrebnog odgađanja.

 16. Organizator se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku ili da se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili da je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

 17. Organizator unaprijed ograničava iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom na iznos u visini trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.

 18. Ukoliko se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozivati na tu činjenicu.

 19. Pravo putnika na naknadu štete ili sniženje cijene propisano Zakonom o pružanju usluga u turizmu i međunarodnim konvencijama ne utječe na prava putnika u skladu s Uredbom (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91; Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu; Uredbom (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća; Uredbom (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004; Uredbom (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

 20. Putnik ima pravo podnijeti zahtjeve za sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz prethodne točke ovih Općih uvjeta.

 21. Naknada štete ili sniženje cijene na koje putnik ima pravo u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz točke 19 ovih Općih uvjeta oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjegla prekomjerna odšteta i/ili prekomjerno sniženje cijene.

 22. Pravo putnika da zahtijeva sniženje cijene temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje reguliraju pitanja izmjene ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana, izvršenja paket-aranžmana, te sniženja cijene i naknade štete zastarijeva u roku od dvije godine. Zastara počinje teći prvoga dana poslije dana na koji bi paket-aranžman prema ugovoru trebao završiti.

 23. Organizator će pružiti primjerenu pomoć bez nepotrebnog odgađanja putniku u poteškoćama, a osobito u okolnostima kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Ta se pomoć posebice odnosi na pružanje primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganje putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana.

 24. Ako je putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, organizator će za pomoć iz prethodne točke ovih Općih uvjeta naplatiti naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova organizatora.

 25. Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju sa središnjim kontaktnim točkama drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti koju je dužan primijeniti organizator je: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, pisarnica@mint.hr, +385 1 6169 111.

 26. Sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu putnik ima pravo podnošenja pisanih prigovora osobno E-dizajn agenciji, Lovački put 1, 10 090 Zagreb, putem e-pošte info@e-dizajn.hr. O podnesenom pisanom prigovoru organizator će bez odgađanja potvrditi njegov primitak i u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora u pisanom obliku odgovoriti na prigovor.

 27. Sukladno posebnom zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova dostupni mehanizmi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obuhvaćaju mogućnost pokretanja postupka alternativnog rješavanja potrošačkog spora pri ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen i putem platforme za online rješavanje potrošačkih sporova za usluge kupljene putem interneta).

 28. Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.

 29. Za usluge koje su kupljene putem interneta putnik može svoju pritužbu uputiti ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koristeći platformu za online rješavanje potrošačkih sporova koja je dostupna na sljedećoj adresi mrežne stranice https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

 30. Prije početka paket-aranžmana putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor ako je o tome na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka paket-aranžmana obavijestio organizatora. Obavijest poslana organizatoru najkasnije sedam dana prije početka paket-aranžmana smatra se obaviješću u razumnom roku.

 31. Prenositelj i primatelj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora.

 32. Organizator će obavijestiti prenositelja o troškovima prijenosa ugovora, a koji neće prijeći stvarni trošak organizatora uzrokovan prijenosom ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Organizator će prenositelju dati dokaze za dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Putnička agencija E-DIZAJN ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna/postanu nesolventne.

Više informacija o najvažnijim pravima vezano uz ugovor o paket-aranžmanu možete dobiti na https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu

Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.

Osim toga, putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje standardne naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.

Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

Paket aranžmani u organizaciji E-DIZAJNA nisu podobni za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika.  Putnici mogu stupiti u kontakt  s nadležnim tijelom vlasti (Sud časti i Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, 01/4561-555, hgk@hgk.hr) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti turističke agencije ili direktno osiguravajućoj kući:

Allianz Zagreb d.d.

Heinzelova 70

10 000 Zagreb

OIB: 23759810849

e-mail: osiguranje@allianz.hr

telefon: 0800 5000

Poveznica na Direktivu (EU) 2015/2302 i na Zakon o pružanju usluga u turizmu: https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

Turistička agencija E-DIZAJN ugovorila je osiguranje od odgovornosti za štetu Organizatora  kod društva Allianz Zagreb d.d. Broj police osiguranja od odgovornosti 1500-174461388.

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (Sud časti i Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, 01/4561-555, hgk@hgk.hr) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti putničke agencije E-DIZAJN.

Mrežne stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302 i na Zakon o pružanju usluga u turizmu https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

3. PONUDA, PRIHVAT PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA

3.1. Program putovanja/ turističke usluge koji E-DIZAJN dostavi Naručitelju odnosno Putniku predstavlja ponudu za sklapanje ugovora. Prihvatom ponude Naručitelj odnosno Putnik s E-DIZAJNOM sklapa ugovor o pružanju turističkih usluga. Neovisno o tome, E-DIZAJN može s Naručiteljem odnosno Putnikom naknadno, odnosno i nakon prihvata ponude, sklopiti ugovor o pružanju turističkih usluga. Sklapanjem naknadnog ugovora o pružanju turističkih usluga se ne mijenja trenutak sklapanja ugovora između E-DIZAJNA i Naručitelja odnosno Putnika već se dodatno uređuju prava i obveze između navedenih ugovornih strana.

4.PLAĆANJE

4.1. E-DIZAJN će u ponudi za sklapanje svakog pojedinačnog ugovora o pružanju turističkih usluga navesti cjelokupan iznos cijene te dinamiku plaćanja uključujući i iznose koji trebaju biti plaćeni E-DIZAJNA prije realizacije putovanja/ turističke usluge te rokovi u kojima isti iznosi trebaju biti plaćeni.

4.2. Danom plaćanja smatra se dan kada E-DIZAJN na transakcijski račun primi uplatu bilo od Naručitelja, bilo od Putnika, ovisno o slučaju. Ako Naručitelj odnosno Putnik ne izvrši uplatu bilo kojeg iznosa navedenog u ugovoru o pružanju turističkih usluga odnosno u prihvaćenoj ponudi E-DIZAJN-A, iste okolnosti predstavljaju utemeljeni razlog za raskid ugovora o pružanju turističkih usluga od strane E-DIZAJN-A sukladno članku 8.2. ovih općih uvjeta.

4.3. E-DIZAJN u programu može navesti da Putnik odnosno Naručitelj određene usluge, koje će biti obavljene na licu mjesta, plaća izravno pružatelju iste usluge (“doplata na licu mjesta”). U tom slučaju E-DIZAJN ne nastupa kao pružatelj turističke usluge niti kao posrednik, već samo kao informator. U tom slučaju Putnik odnosno Naručitelj ostvaruje sve reklamacijske zahtjeve, kao i sva ostala prava isključivo kod izvođača usluge na licu mjesta odnosno u skladu s općim uvjetima istog izvođača.

5.CIJENE

5.1. Cijene putovanja određene su programom putovanja koji predstavlja ponudu sukladno članku 3. ovih općih uvjeta.

5.2. U cijenu su uračunate usluge navedene u programu putovanja, osim onih usluga za koje je navedeno „doplata na licu mjesta“. Uz program putovanja, E-DIZAJN može Naručitelju odnosno Putniku dostaviti popis posebnih usluga koje u pravilu nisu ni uključene u cijenu putovanja, niti se po redovnom tijeku poslovanja mogu doplatiti na licu mjesta (npr. jednokrevetna soba, posebna prehrana, druge pogodnosti po želji). Naručitelj odnosno Putnik plaća takve posebne usluge u skladu s cijenama i rokovima navedenim u popisu dostavljenom uz ponudu za sklapanje ugovora o pružanju turističkih usluga.

5.3. E-DIZAJN će u ponudi za sklapanje svakog pojedinačnog ugovora o pružanju turističkih usluga navesti standardne rezervacijske troškove i troškove sastavljanja ponude u visini do 30,00 EUR za rezervaciju ovisno o složenosti, rokovima i uvjetima koji trebaju biti ispunjeni kod svakog pojedinačnog turističkog aranžmana. U slučaju da Naručitelj odnosno Putnik ne prihvati ponudu, isti nemaju pravo na povrat troškova registracije.

5.4. E-DIZAJN može promijeniti cijenu, uključujući i cijenu za posebne usluge, i nakon prihvata ponude odnosno nakon sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga, i to zbog većih promjena u deviznom tečaju ili promjena u tarifama prijevoznika koje utječu na cijenu putovanja. U slučaju takve promjene cijene, E-DIZAJN najkasnije 21 dan prije realiziranja predmetne turističke usluge o tome obavještava Naručitelja odnosno Putnika, te izdaje dodatni račun s iznosom i rokom plaćanja.

5.5. Promjena cijene s naslova tečajnih razlika obračunava se kao razlika vrijednosti onog dijela troškova koji su izraženi/obračunavani u stranoj valuti, obračunato prema tečaju (1) strane valute na dan pripreme putovanja (planirana cijena po ponudi) te (2) na dan pripreme obavijesti o promjeni cijene, a sve sukladno srednjem tečaju HNB-a.

5.6. Ako povećanje dogovorene cijene prelazi deset posto cijene inicijalno ugovorene cjelokupne turističke usluge, Naručitelj odnosno Putnik može odustati od ugovora bez naknade štete. U tom će slučaju E-DIZAJN Naručitelju odnosno Putniku vratiti do tada uplaćeni iznos iz članka 5.2. ovih općih uvjeta, a pri čemu Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat rezervacijskih troškova sukladno članku 5.3. ovih općih uvjeta.

6. OSIGURANJA

6.1. Po prihvatu ponude E-DIZAJN Naručitelju odnosno Putniku će biti ponuđena mogućnost putnog osiguranja koje se može sastojati od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja od gubitka i oštećenja prtljage, osiguranja otkaza putovanja te osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama.

6.2. Organizator ima sklopljene police osiguranja s osiguravajućim društvom Allianz Zagreb d.d.:

-polica osiguranja br. 1500-174461388  koja se odnosi na osiguranje od odgovornosti za štetu Organizatora

7. PROMJENA UGOVORA ILI OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE NARUČITELJA ILI PUTNIKA

7.1. Naručitelj odnosno Putnik ima pravo tražiti promjenu ugovora (npr. promjena imena, dodatne usluge, promjena smještaja i sl.) nakon njegova sklapanja, a E-DIZAJN je dužan provjeriti je li moguće udovoljiti takvom zahtjevu. U slučaju promjene ugovora na zahtjev Naručitelja ili Putnika E-DIZAJNA, kojom promjenom bi nastali dodatni troškovi, E-DIZAJN ima pravo na naknadu istih.

7.2. U slučaju kada Naručitelj odnosno Putnik otkaže putovanje ili raskine ugovor, E-DIZAJN ima pravo na standardnu naknadu troškova zbog otkazivanja putovanja/ turističke usluge. Visina standardne naknade troškova otkazivanja ovisi o vremenu unutar kojeg je Naručitelj odnosno Putnik podnio otkaz, odnosno na drugi način otkazao putovanje/ pružanje turističke usluge.

Ako u programu nije drugačije navedeno, vrijede ispod napisani uvjeti otkaza:

 • otkaz od 60 do 45 dana prije realiziranja turističke usluge, 15 % cijene aranžmana

 • otkaz od 44 do 30 dana prije realiziranja turističke usluge, 30 % cijene aranžmana

 • otkaz od 29 do 22 dana prije realiziranja turističke usluge, 50 % cijene aranžmana

 • otkaz od 21 do 15 dana prije realiziranja turističke usluge, 80 % cijene aranžmana

 • otkaz kasnije od 15 dana prije realiziranja turističke usluge, 100 % cijene aranžmana

Otkazivanje na prvi dan realiziranja turističke usluge ili kasnije/ odnosno nesudjelovanje bez otkaza (no show) iznosi 100% cijene putovanja/ turističke usluge.

7.3. Ako Naručitelj odnosno Putnik otkaže putovanje/ pružanje turističkih usluga prije prihvata ponude, E-DIZAJN može tražiti naknadu troškova rezervacije sukladno članku 5 ovih općih uvjeta.

7.4. Otkazivanje turističke usluge prije realiziranja iste se vrši na način da Naručitelj odnosno Putnik otkaže predmetni ugovor o pružanju turističke ponude u pisanom obliku. Ugovor o pružanju turističkih usluga će se smatrati otkazanim s onim danom kad E-DIZAJN zaprimi obavijest o otkazu sukladno članku 16 ovih općih uvjeta.

7.5. Za vrijeme putovanja Naručitelj odnosno Putnik može prekinuti putovanje/ pružanje turističke usluge na svoj zahtjev, a u kojem slučaju nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, odnosno nema pravo na naknadu bilo kakvih drugih troškova.

7.6. Visina troška otkazivanja putovanja u slučaju da E-DIZAJN nije organizator, već informator ili posrednik pri organiziranju i pružanju turističke usluge, određena je općim uvjetima ili drugim pravnim aktom organizatora.

8.PROMJENA PROGRAMA ILI OTKAZ/ RASKID UGOVORA OD STRANE E-DIZAJNA

8.1. E-DIZAJN zadržava pravo otkazivanja putovanja odnosno turističke usluge, i to najkasnije 7 dana prije predviđenog polaska odnosno realiziranja turističke usluge, ako se ispuni koji od uvjeta navedenih u programu odnosno u ugovoru o pružanju turističkih usluga.

E-DIZAJN zadržava pravo na otkazivanje putovanja odnosno turističke usluge djelomično ili u cijelosti, kao i pravo na potpunu ili djelomičnu izmjenu programa ako prije izvođenja ili za vrijeme realizacije putovanja odnosno turističke usluge nastupe okolnosti koje predstavljaju višu silu. Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, odnosno nema pravo na naknadu bilo kakvih troškova u slučaju promjene programa ili prekida putovanja odnosno turističke usluge u slučaju više sile. U slučaju otkazivanja ugovora od strane E-DIZAJNA zbog kojeg drugog razloga, Naručitelj odnosno Putnik ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene aranžmana, no nema pravo na povrat rezervacijskih troškova iz članka 5.3. ovih općih uvjeta kao ni pravo na druge popratne troškove koje je imao u vezi s prihvatom ponude (npr. troškovi putnih isprava, troškovi cijepljenja i sl)

8.2. E-DIZAJN ima pravo za vrijeme realizacije turističke usluge raskinuti ugovor o pružanju turističkih usluga u slučaju da Naručiteljevi odnosno Putnikovi osobni dokumenti i prtljaga ne ispunjavaju uvjete propisane pograničnim, carinskim, sanitarnim, novčanim i drugim propisima ili ako su Naručitelj odnosno Putnik očito pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sličnih tvari ili ako se neprimjereno ponašaju prema drugim suputnicima te grupa zahtjeva njegovo isključenje. U ovim slučajevima Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, a E-DIZAJN ima pravo na naknadu bilo kakve štete koju bi navedenim ponašanjem prouzrokovao Naručitelj odnosno Putnik.

E-DIZAJN može raskinuti ugovor o pružanju turističkih usluga zbog bilo kojeg drugog razloga koji je u ovim općim uvjetima naveden kao razlog za raskid ugovora od strane E-DIZAJNA te zbog bilo kojeg drugog razloga koji bi se smatrao osnovanim na temelju relevantnih odredbi mjerodavnog prava.

8.3. E-DIZAJN bez odgode obavještava Naručitelja odnosno Putnika o bilo kakvoj promjeni programa. E-DIZAJN ne odgovara za promjene dana i vremena odlaska, odnosno za otkazivanje putovanja/ pružanja turističke usluge zbog promjene avionskog voznog reda ili nastupanja više sile kao ni za promjenu smjera putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi vozni red, nesiguran položaj u zemlji u kojoj je program organiziran, prirodne nesreće i drugi nepredviđeni uzroci na koje E-DIZAJN ne može utjecati). E-DIZAJN ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati s naslova kašnjenja, otkazivanja ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva E-DIZAJN ne odgovara za promjene programa zbog nastupanja bilo kakve više sile tijekom putovanja. E-DIZAJN u takvim slučajevima može osigurati usluge u promijenjenom obliku s obzirom na postojeće mogućnosti i/ili drugi objekt jednake ili više kategorije.

U slučaju otkaza ugovora o pružanju turističkih usluga od strane Naručitelja odnosno Putnika zbog razloga navedenih u ovom članku 8.3, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7.2. i 7.3. ovih općih uvjeta.

9. PUTNI DOKUMENTI

9.1. Putnik mora imati odgovarajući putni dokument s kojim može ući u pojedinu državu. Putnik je dužan paziti na sve odredbe koje se tiču valjanosti putnog dokumenta. Putni dokument se smatra valjanim u slučaju da je isti dokument važeći na posljednji dan putovanja/ pružanja turističke usluge.

9.2. E-DIZAJN ne odgovara za moguće neugodnosti ili prisilno prekidanje putovanja/turističke usluge zbog bilo kakvih okolnosti vezanih uz putne dokumente. U slučaju da zbog navedenih okolnosti E-DIZAJN ne raskine ugovor o pružanju turističkih usluga sukladno članku 8 ovih općih uvjeta, u istoj situaciji će se na odgovarajući način primjenjivati članak 7.2. i 7.3., a što ne isključuje i odgovornost Naručitelja odnosno Putnika za svu eventualnu štetu nastalu na taj način.

 • Za članice EU nema posebnih uvjeta u vezi s putovnicama i vizama.

10.OBAVIJESTI PRIJE PUTOVANJA/ IZVRŠENJA TURISTIČKE USLUGE

10.1. E-DIZAJN je dužan Naručitelju odnosno Putniku uputiti konačnu obavijest o programu i detaljima vezanim za putovanje/ izvršenje turističke usluge najkasnije 5 dana prije putovanja/ izvršavanja turističke usluge. Štetu koja bi nastala u slučaju da Naručitelj odnosno Putnik daju nepotpunu ili neispravnu adresu u svrhu ispunjavanja ugovora o pružanju turističkih usluga, snosi Naručitelj odnosno Putnik.

11.ZDRAVSTVENI PROPISI

11.1. Putnik je dužan obaviti cijepljenja koja su potrebna za državu u koju se putuje. U slučaju da su u programu putovanja navedena, odnosno tražena određena cijepljenja, svaki putnik sam mora pribaviti međunarodnu potvrdu s upisanim obavljenim cijepljenjima.

11.2. E-DIZAJN ne odgovara za moguće komplikacije ili putnikovo prekidanje putovanja zbog njegova nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi kao ni za troškove nastale s tim u vezi. U slučaju da zbog navedenih okolnosti E-DIZAJN ne raskine ugovor o pružanju turističkih usluga sukladno članku 8 ovih općih uvjeta, u istoj situaciji će se na odgovarajući način primjenjivati članak 7.2. i 7.3., a što ne isključuje i odgovornost Naručitelja odnosno Putnika za svu eventualnu štetu nastalu na taj način.

12.PRTLJAGA

12.1. E-DIZAJN ne odgovara za prijevoz, krađu ili oštećenje Putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumenata iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana i sl.) te prijevoznih sredstava (aviona, autobusa, brodova i sl.). Prijavu izgubljene ili oštećene prtljage Putnik odnosno Naručitelj sam adresira na prijevoznika, policiju ili hotel. Prijevoz posebne prtljage (kao što je bicikl, daska za surfanje, oprema za golf, glazbeni instrumenti i sl.). Naručitelj odnosno Putnik navedeno mora najaviti već pri prihvatu ponude te prijevozniku platiti naknadu u skladu s pravilima prijevoznika ako programom putovanja nije drugačije određeno. Sve troškove odnosno štetu koja bi zbog toga mogla nastati, Putnik snosi sam.

12.2. Pri avionskom prijevozu Putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage određene težine (prema općim uvjetima pojedinog prijevoznika), a svaki dodatni kilogram doplaćuje sam na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, odnosno prema općim uvjetima avionskog prijevoznika.

13.PRIGOVORI, NAČIN RJEŠAVANJA PRIGOVORA

13.1. Naručitelj odnosno Putnik je dužan na licu mjesta obavijestiti predstavnika E-DIZAJNA o nepravilnostima kada do njih dođe. U slučaju da se prigovor može riješiti na licu mjesta (npr. nedostatno čista soba, oprema, položaj sobe i sl.), a Naručitelj odnosno Putnik nije izvijestio o pogreškama odnosno nepravilnostima, smatra se da se složio s takvom uslugom i time gubi pravo na kasnije prigovore.

13.2. Naručitelj odnosno Putnik može podnijeti prigovor pisanim putem u roku od dva mjeseca od dana kada usluga nije izvršena odnosno od kad je usluga nepotpuno/ neispravno izvršena. Naručitelj odnosno Putnik je dužan uz prigovor priložiti odgovarajuće dokaze na temelju kojih može ostvariti zahtjev sadržan u prigovoru

E-DIZAJN je dužan pisanim putem odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od kad E-DIZAJN zaprimi isti prigovor u skladu s člankom 16 ovih općih uvjeta.

14.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik usluga E-DIZAJNA osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

E-DIZAJN se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva E-DIZAJNA o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

15.INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

15.1. E-DIZAJN osobne podatke prikupljene u svrhu realizacije programa odnosno ugovora o pružanju turističkih usluga prikuplja i obrađuje u skladu s regulativom Europske unije odnosno u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva važećim u vrijeme sklapanja odnosno izvršavanja ugovora o pružanju turističkih usluga.

15.2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku,  te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima E-DIZAJN će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

15.3. REZERVACIJA

Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge E-DIZAJNA, bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji [ smještaja, prijevoza, osiguranja i pratitelja putovanja].

Podaci o plaćanju (npr. broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja.

15.4. KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju E-DIZAJNU prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika Na www.e-dizajn.hr (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja www.e-dizajn.hr na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice. Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja www.e-dizajn.hr.

E-DIZAJN zadržava pravo korištenja kolačića na www.e-dizajn.hr no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića  uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

15.5. SIGURNOST

E-DIZAJN poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Naručitelj odnosno Putnik može ostvarivati svoja prava glede zaštite osobnih podataka kontaktiranjem službenika za zaštitu osobnih podataka E-DIZAJNA, i to prema podatcima kako slijedi:

Kontakt osoba:  Tihana Ratkajec

Email:             tihana@e-dizajn.hr

Broj telefona:    091-5217-091

15.6. OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

16. OBAVIJESTI

16.1. U svrhu ostvarivanja svih prava i izvršavanja svih obveza na temelju ugovora o pružanju turističkih usluga, Naručitelj odnosno Putnik se može obratiti E-DIZAJNU sukladno sljedećim podatcima za kontakt / lokalnog predstavnika organizatora / kontaktne točke (koji putniku omogućuju da brzo stupi u kontakt s organizatorom i učinkovito komunicira s njime, kako bi putnik zatražio pomoć ili kako bi prijavio svaku neusklađenost koju utvrdi tijekom izvršenja paket aranžmana):

gđa.                Tihana Ratkajec

adresa:           Lovački put 1, 10 090 Zagreb

OIB:               13863801781

e-mail:            tihana@e-dizajn.hr

mobitel:           091-5217-091

Smatrat će se da je E-DIZAJN zaprimio bilo kakvu obavijest i/ili priopćenje na dan kad iste zaprimi sukladno podatcima navedenim u ovom članku 16.1. općih uvjeta.

17. MJERODAVNO PRAVO, NADLEŽNOST

17.1. Na ponude i ugovore o pružanju turističkih usluga se primjenjuje hrvatsko pravo uz isključenje primjene kolizijskih pravila koja bi upućivala na primjenu bilo kojeg drugog materijalnog prava.

17.2. U slučaju bilo kakvog spora koji bi proizlazio iz ponude i/ili ugovora o pružanju turističkih usluga sklopljenog s Naručiteljem odnosno Putnikom (ovisno o slučaju) ili koji bi bio u vezi s takvom ponudom i/ili ugovorom o pružanju turističkih usluga, isti će se rješavati pred službenim nadzornim tijelom:
Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

18. ZAVRŠNE ODREDBE

18.1. U slučaju da je pojedina odredba u programu i/ili ugovoru o pružanju turističkih usluga uređena drugačije nego u ovim općim uvjetima, vrijede odredbe navedene u programu i/ili ugovoru o pružanju turističkih usluga.

18.2. Opći uvjeti organizacije putovanja sastavni su dio svakog Ugovora o organiziranju putovanja, koji putnik zaključuje s E-DIZAJNOM. Moguća predviđena odstupanja od ovih uvjeta moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

18.3. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom njihova donošenja i objave na web stranici E-DIZAJNA.

General business terms and conditions

1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1. E-dizajn obrt za usluge i putnička agencija, vl. Tihana Ratkajec, Lovački put 1, 10 090 Zagreb (hereinafter: E-DIZAJN) is a travel agency that conducts its business by organizing events on behalf of and for the account of the clients – business partners, whereby the organization of these events implies the organization and provision of one or more tourist services and/or tourist package arrangements.

1.2. E-DIZAJN provides tourist services and/or tourist package arrangements referred to in Article 1.1. hereof in one of the following two manners:
E-DIZAJN, acting at the order of a business partner – client (hereinafter: Client) organizes events for employees and/or clients of the Client or any other persons who would be the end users of tourist services, and with which end users of tourist services E-DIZAJN is not in direct contact during negotiations and the conclusion of the contract for the provision of tourist services; or

During negotiations and the conclusion of the contract for the provision of tourist services, E-DIZAJN is in direct contact with the traveler – the end user of tourist services (hereinafter: Traveler).

1.3. These general terms and conditions form an integral part of the offer that E-DIZAJN submits to the Client or the Traveler, as the case may be. If a contract is concluded between E-DIZAJN on one hand and the Client on the other hand, E-DIZAJN undertakes to inform the Client of these general terms and conditions and make them available to it, and the Client undertakes to inform the travelers in whose name and for whose account the Client concludes a contract with E-DIZAJN of these general terms and conditions and make them available to them.

1.4. The Client or the Traveler shall be every person that has accepted the offer of E-DIZAJN in accordance with Article 2 of these general terms and conditions.

2. OFFER, ACCEPPTANCE OF THE OFFER AND CONCLUSION OF A CONTRACT

2.1. The trip program/ tourist service that E-DIZAJN submits to the Client or the Traveler constitutes the offer for the conclusion of a contract. By accepting the offer, the Client or the Traveler concludes a contract for the provision of tourist services with E-DIZAJN. Irrespective of this, E-DIZAJN may conclude the contract for the provision of tourist services with the Client or Traveler subsequently, i.e. after the acceptance of the offer. The conclusion of a subsequent contract for the provision of tourist services shall not change the moment of the conclusion of the contract between E-DIZAJN and the Client or the Traveler, but shall further regulate the rights and obligations between the above Contracting Parties.

3. PAYMENT

3.1. In the offer for the conclusion of each individual contract for the provision of tourist services, E-DIZAJN shall state the total amount of the price and the dynamics of the payment, including the amounts to be paid to E-DIZAJN prior to the realization of the trip/ tourist service, and the deadlines within which these amounts are to be paid.

3.2. The day on which E-DIZAJN receives payment from either the Client or the Traveler, as the case may be, to its transaction account, shall be deemed to be the day of payment. If the Client or the Traveler fails to make payment of any amount specified in the contract for the provision of tourist services or in the accepted offer of E-DIZAJN, these circumstances shall constitute justified grounds for the termination of the contract for the provision of tourist services by E-DIZAJN pursuant to Article 7.2. of these general terms and conditions.

3.3. E-DIZAJN may indicate in the program that the Traveler or the Client shall pay for certain services, that will be provided on site, directly to the provider of the service (”on-site payment”). In that case, E-DIZAJN shall not act as a tourist service provider nor as an intermediary, but only as an informer. In this case, the Traveler or the Client shall exercise all claims, as well as all other rights, solely with the provider of the on-site service or in accordance with the general terms and conditions of that provider.

4. PRICES

4.1. The trip prices shall be determined by the trip program that represents the offer in accordance with Article II of these general terms and conditions.

4.2. The services included in the trip program shall be included in the price, except for those services for which “on-site payment” is indicated. In addition to the trip program, E-DIZAJN may provide the Client or the Traveler with a list of special services which are normally not included in the price of the trip, nor can during the normal course of the trip be paid on site (e.g. single room, special diet, other amenities on request) . The Client or the Traveler shall pay such special services in accordance with the prices and deadlines specified in the list provided with the offer for the conclusion of the contract for the provision of tourist services.

4.3. In the offer for the conclusion of each individual contract for the provision of tourist services, E-DIZAJN shall include standard booking costs and the costs of the drafting of the offer in the amount of up to EUR 30,00 for the booking depending on the complexity, deadlines and terms to be fulfilled for every individual tourist arrangement. In the event that the Client or the Traveler does not accept the offer, they shall not be entitled to the reimbursement of the registration fees.

4.4. E-DIZAJN may change the price, including the price for special services, even after the acceptance of the offer or after the conclusion of the contract for the provision of tourist services, due to major changes in the exchange rate or changes in the tariffs of carriers affecting the cost of the trip. In the event of such a change of price, E-DIZAJN shall notify the Client or the Traveler at least 21 days prior to the realization of the relevant tourist service, and shall issue an additional invoice with the amount and due date of the payment.

4.5. The change in the price due to the exchange rate difference shall be calculated as the difference in the value of that part of the costs that have been expressed/ calculated in the foreign currency, calculated at the exchange rate (1) of the foreign currency on the day of trip preparation (planned price per offer) and (2) on the day of the preparation of the notice on the price change, all in accordance with the CNB’s average exchange rate.

4.6. If the increase of the agreed price exceeds ten percent of the price of the initially contracted total tourist service, the Client or the Traveler may terminate the contract without compensation of the damages. In that case, E-DIZAJN shall return to the Client or the Traveler the up to then paid amount referred to in Article 4.2. of these general terms and conditions, whereby the Client or the Traveler shall not be entitled to a refund of the booking costs in accordance with Article 4.3. of these general terms and conditions.

5. INSURANCE

5.1. Upon acceptance of the offer, E-DIZAJN shall offer to the Client or the Traveler the option of travel insurance, which may consist of the following: voluntary health insurance during their stay abroad, accident consequences insurance, luggage loss and damage insurance, trip cancellation insurance and insurance against liability towards third parties.

5.2. The organizer has concluded the following insurance policies with the insurance company Allianz Zagreb d.d.:

Insurance policy no. 1500-174461388 referring to the guarantee for the reimbursement of any compensation in case of bankruptcy or the inability of the Organizer to pay

6. AMENDMENT OF THE CONTRACT OR CANCELLATION OF THE TRIP BY THE CLIENT OR THE TRAVELER

6.1. The Client or the Traveler shall have the right to request an amendment of the contract (e.g. change of name, additional service, change of accommodation, etc.) after its conclusion, and E-DIZAJN shall be obliged to check whether it is possible to comply with such a request. In the event of an amendment of the contract at the request of the Client or the Traveler of E-DIZAJN, which would result in additional costs, E-DIZAJN shall be entitled to compensation for those costs.

6.2. In the event that the Client or the Traveler cancels the trip / the provision of the tourist service, E-DIZAJN shall be entitled to the compensation of the costs due to the cancellation of the trip / tourist service. The amount of the compensation for cancellation costs shall depend on the time frame within which the Client or the Traveler has canceled or otherwise called off the trip/ the provision of the tourist service.
Unless otherwise specified in the program, the following cancellation conditions shall apply:
Cancellation from the 60th to the 45th day before the realization of the tourist service, 15 % of the arrangement price
Cancellation from the 44th to the 30th day before the realization of the tourist service, 30 % of the arrangement price
Cancellation from the 29th to the 22nd day before the realization of the tourist service, 50 % of the arrangement price
Cancellation from the 21st to the 15th day before the realization of the tourist service, 80 % of the arrangement price
Cancellation later than the 15th day before the realization of the tourist service, 100 % of the arrangement price
Cancellation on the first day of the realization of the tourist service or later/ non-participation without cancellation (no show) shall correspond to 100% of the price of the trip / tourist service.

6.3. If the Client or the Traveler cancels the trip / the provision of tourist services before accepting the offer, E-DIZAJN may request a compensation of the booking costs in accordance with Article 4 of these general terms and conditions.

6.4. The cancellation of a tourist service prior to its realization shall be performed by the Client or the Traveler terminating the corresponding contract for the provision of the tourist service in writing. The contract for the provision of tourist services shall be deemed to be terminated on the day on which E-DIZAJN receives notification of termination pursuant to Article 14 of these general terms and conditions.

6.5. During the trip, the Client or the Traveler may terminate the trip / the provision of tourist service at his/her own request, and in which case he/she shall not be entitled to the refund of the paid price in any amount, i.e. he/she shall not be entitled to compensation of any other costs.

6.6. The amount of the cost of trip cancellation in the case when E-DIZAJN is not the organizer, but the informer or intermediary in the organization and provision of tourist service, shall be determined by general terms and conditions or other legal document of the organizer.

7. CHANGE OF PROGRAM OR CANCELLATION / TERMINATION OF THE CONTRACT BY E-DIZAJN

7.1. E-DIZAJN shall reserve the right to cancel the trip or tourist service at the latest 7 days prior to the scheduled departure or the realization of the tourist service, provided that any of the conditions defined in the program or the contract for the provision of tourist services are fulfilled.
E-DIZAJN shall reserve the right to cancel the trip or the tourist service in part or in whole, as well as the right to complete or partial modification of the program if, prior to the performance or during the realization of the trip or tourist service, circumstances that constitute a force majeure arise. The Client or the Traveler shall not be entitled to the refund of the paid price in any amount, i.e. shall not be entitled to compensation for any costs in the event of a modification of the program or termination of the trip or tourist service in the case of a force majeure. In the case of termination of the contract by E-DIZAJN for any other reason, the Client or the Traveler shall be entitled to a full refund of the paid price of the arrangement, but shall not be entitled to the refund of the booking costs referred to in Article 4.3. of these general terms and conditions, nor the right to any other ancillary costs he/she had, that are related to the acceptance of the offer (e.g. travel document costs, vaccination costs, etc.).

7.2. E-DIZAJN shall have the right to terminate the contract for the provision of tourist services during the realization of the tourist service in the event that the Client’s or the Travelers’ personal documents and luggage do not meet the conditions prescribed by border, customs, sanitary, monetary and other regulations, or if the Client or the Traveler is obviously under the influence of alcohol, drugs or other similar substances, or if they behave inappropriately towards other travelers, and the group requests their exclusion. In these cases, the Client or the Traveler shall not be entitled to a refund of the paid price in any amount, and E-DIZAJN shall be entitled to compensation for any damage caused by the Client or the Traveler by said conduct.
E-DIZAJN may terminate the contract for the provision of tourist services for any other reason specified in these general terms and conditions as a reason for the termination of the contract by E-DIZAJN, as well as for any other reason deemed to be grounded on the relevant provisions of applicable law.

7.3. E-DIZAJN shall notify the Client or the Traveler of any change of the program without delay. E-DIZAJN shall not be responsible for changing the day and the time of departure, or for the cancellation of the trip / tourist service due to changes in the airline timetable or force majeure, nor for the change of the direction of the trip if the conditions of the trip change (new timetable, unsafe state in the country where the program is organized, natural disasters and other unforeseeable causes that E-DIZAJN cannot influence). E-DIZAJN shall not be responsible for any damage that may be caused due to delay, cancellation or change of transport or means of transport. E-DIZAJN shall not be responsible for changes to the program due to the occurrence of any force majeure during the trip. In such cases, E-DIZAJN may provide services in a modified form with respect to existing possibilities and/or other facility of the same or higher category.
In the event of termination of the contract for the provision of tourist services by the Client or the Traveler due to the reasons defined in this Article 7.3, the provisions of Article 6.2 and 6.3. of these general terms and conditions shall appropriately apply.

8. TRAVEL DOCUMENTS

8.1. The Traveler must have an appropriate travel document with which he/she can enter a particular country. The Traveler shall be obliged to pay attention to all the provisions concerning the validity of a travel document. A travel document shall be deemed to be valid if it is valid on the last day of the trip / the provision of the tourist service.

8.2. E-DIZAJN shall not be responsible for any possible inconvenience or forcible termination of the trip / tourist service due to any circumstances related to travel documents. In the event that E-DIZAJN does not terminate the contract for the provision of tourist services in accordance with Article 7 of these general terms and conditions due to the above circumstances, Articles 6.2 and 6.3. shall apply accordingly, but this shall not exclude the liability of the Client or the Traveler for any damages incurred in this manner.

9. NOTIFICATIONS BEFORE THE TRIP/ THE PROVISION OF TOURIST SERVICE

9.1. E-DIZAJN shall be obliged to send to the Client or the Traveler a final notification about the program and the details related to the trip / the provision of tourist service at the latest 5 days before the trip / the provision of tourist service. The damage that would be incurred in the event of the Client or the Traveler providing an incomplete or incorrect address for the purpose of fulfilling the contract for the provision of tourist services, shall be borne by the Client or the Traveler.

10. HEALTH REGULATIONS

10.1. The Traveler shall be obliged to get all the vaccinations required for the country to which he/she travels. In the event that the trip program specifies or requires certain vaccinations, each traveler must by himself/herself obtain an international certificate stating the vaccinations he/she had gotten.

10.2. E-DIZAJN shall not be responsible for possible complications or the Traveler’s termination of the trip due to his/her non-compliance with the health regulations of the country he/she enters, nor for the costs incurred in connection with this. In the event that E-DIZAJN does not terminate the contract for the provision of tourist services in accordance with Article 7 of these general terms and conditions due to the above circumstances, Articles 6.2 and 6.3. shall apply accordingly, but this shall not exclude the liability of the Client or the Traveler for any damages incurred in this manner.

11. LUGGAGE

11.1. E-DIZAJN shall not be liable for the transportation, theft or damage of the Traveler’s luggage or other personal belongings, valuables and documents from accommodation facilities (hotel rooms, apartments, etc.) and means of transport (airplanes, buses, boats, etc.). The Traveler or the Client shall address the report on the lost or damaged luggage to the carrier, police or the hotel by himself/herself. The Client or the Traveler must announce the transportation of special luggage (such as a bicycle, surf board, golf equipment, musical instruments and the like) in advance and pay at the moment of the acceptance of the offer to the carrier a fee in accordance with the rules of the carrier, if the trip program does not specify otherwise. Any costs or damages that might result from this shall be borne only by the Traveler.

11.2. During air transport, the Traveler shall be entitled to free transport of luggage of a certain weight (according to the general terms and conditions of each carrier), and each additional kilogram shall be paid by the Traveler on the spot in the appropriate currency, or according to the general terms and conditions of the air carrier.

12. COMPLAINTS, MANNERS OF DEALING WITH COMPLAINTS

12.1. The Client or the Traveler shall be obliged to inform the representative of E-DIZAJN of irregularities when they arise. In the event that the complaint can be resolved on the spot (e.g. inadequately clean room, equipment, room position etc.), and the Client or the Traveler has failed to report the errors or irregularities, it shall be deemed that he/she had agreed with such a service and he/she shall thereby lose the right to subsequent complaints.

12.2. The Client or the Traveler may file a complaint in writing within two months from the date on which the service was not provided or on which the service was provided incompletely / incorrectly. The Client or the Traveler shall be obliged to attach to the complaint adequate evidence on the basis of which they may realize the request from the complaint.
E-DIZAJN shall be obliged to respond in writing to a complaint within 15 days from the day E-DIZAJN receives the complaint in accordance with Article 14 of these general terms and conditions.

13. PERSONAL DATA PROTECTION

The user of E-DIZAJN services voluntarily provides personal data. The personal data of services users are needed in the process of realizing the requested service and shall be used for further mutual communication (e.g. letter of intent, payment instructions, service realization notice).
E-DIZAJN undertakes not to carry the user’s personal data out of the country nor to provide them to third parties, other than the partners participating in the realization of the contracted service (e.g. accommodation, airline, carrier).
The personal data of users shall be kept in a database, in accordance with the decision of the E-DIZAJN management on the method of collecting, processing and keeping personal data.

14. INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING

14.1. E-DIZAJN shall collect and process the personal data collected for the purpose of realization of a program or the contract for the provision of tourist services in accordance with the European Union regulation or in accordance with the provisions of national legislation applicable at the time of concluding or executing the contract for the provision of tourist services.

14. 2. PERSONAL DATA USE

Collected personal data shall be kept in an electronic form, and all appropriate technical and organizational measures shall be applied to prevent personal data violations. E-DIZAJN shall use the received e-mails with your personal data only for the purpose of fulfilling your requests.

14.3. BOOKING

When booking accommodation, trip or other services, E-DIZAJN will need the personal data of the booking holder who must be of age (e.g. name, address, contact telephone number, etc.) and the data of other users of the service (e.g. name, date of birth). Only the data necessary for the realization of the service shall be available exclusively to partners in the realization [accommodation, transportation, insurance and trip escorts].
Payment details (e.g. bank card number, expiration date) shall be specifically protected and shall only be available to banks or card companies for payment authorization.

14.4. COOKIES

Cookies enable E-DIZAJN to collect statistical data on the behavior of users at www.e-dizajn.hr (e.g. which parts of the website the users visit the longest, and which the shortest), which Internet browser (e.g. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) is used and the like.
Cookies are a small set of data sent from the server www.e-dizajn.hr to the user’s computer, and serve as an anonymous identifier. Cookies are also used to facilitate navigation on the website. Cookies are not used to access user data or to track user activity after leaving www.e-dizajn.hr
E-DIZAJN reserves the right to use cookies at www.e-dizajn.hr, but each user can prohibit the receipt of cookies by editing/changing the settings in their Internet browser.

14.5. SECURITY

E-DIZAJN takes all security measures to protect the user’s data during data entry, transfer, data processing, and storage. Access to data is limited and available only to those employees who require them to perform their work.
The Client or the Traveler may exercise their rights in relation to the protection of personal data by contacting the personal data protection officer of E-DIZAJN, as follows:

Contact person: Tihana Ratkajec
E-mail: tihana@e-dizajn.hr
Telepfone number: 091-5217-091

14.6. NOTICES ON CHANGES

In the event of any changes to the rules on privacy, a notice of it shall be published on the homepage of the website with the aim of informing users.

15. NOTICES

15.1. For the purpose of exercising all rights and performing all obligations under the contract for the provision of tourist services, the Client or the Traveler may contact E-DIZAJN in accordance with the following contact information.

Mrs. Tihana Ratkajec
Address: Lovački put 1, 10 090 Zagreb
E-mail: tihana@e-dizajn.hr
Phone: 091-5217-091

It shall be deemed that E-DIZAJN has received any notice and/or communication on the date it receives it in accordance with the data stated in this Article 14.1. of the general terms and conditions.

16. APPLICABLE LAW, JURISDICTION

16.1. Croatian law shall apply to the offers and the contracts for the provision of tourist services, with the exclusion of the application of collision rules that would refer to the application of any other substantive law.

16.2. In the event of any dispute arising from the offer and/or contract for the provision of tourist services concluded with the Client or the Traveler (as the case may be), or which would be related to such offer and/or contract for the provision of tourist services, such dispute shall be resolved before the official supervisory body: Ministry of Tourism – Independent Sector of Tourism Inspection, Trg Republike Hrvatske 8 / 1, 10 000 Zagreb

17. FINAL PROVISIONS

17.1. In the event that a particular provision of the program and/or the contract for the provision of tourist services is regulated differently than stated in these general terms and conditions, the provisions stated in the program and/or the contract for the provision of tourist services shall apply.

17.2. These general terms and conditions shall come into force on the day of their adoption and publication on the E-DIZAJN website.

Zagreb, 16th March 2020.